Giải toán lớp 6 chương II – Số nguyên – Bài 12 – Tính chất của phép nhân

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 90 trang 95 SGK

Đề bài

Thực hiện các phép tính:

a) 15.(-2).(-5).(-6)

b) 4.7.(-11).(-2)

Bài giải

Câu a)

15.(-2).(-5).(-6)

= [15.(-2)].[(-5)].(-6)

= -30.30 = -900

Câu b )

4.7.(-11).(-2)

= (4.7).[(-11).(-2)]

= 28.22

= 616

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 91 trang 95 SGK

Đề bài

Thay một thừa số bằng tổng để tính:

a) (-57).11 b) 75.(-21)

Bài giải

Câu a )

Ta thay thừa số 11 = 10 + 1

Tích ban đầu sẽ thành

(-57).(10 + 1) = (-57).1 + (-57) . 10

= -57 + -570

= -(57 + 570)

= -627

Câu b )

Thay -21 = (-20 – 1)

Tích ban đầu sẽ thành

75.(-20 – 1) = 75.(-20) – 75.1

= -1500 – 75

= -1575

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 92 trang 95 SGK

Đề bài

Tính:

a) (37 – 17).(-5) + 23.(-13 – 17)

b) (-57).(67 – 34) – 67.(34 – 57)

Bài giải

Câu a )

(37 – 17).(-5) + 23.(-13 – 17)

= 20.(-5) + 23.(-30)

= (-100) + (-690)

= -790

Câu b )

(-57).(67 – 34) – 67.(34 – 57)

= (-57).33 – 67.(-23)

= -1881 – (-1541)

= -1881 + 1541

= -340

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 93 trang 95 SGK

Đề bài

Tính nhanh:

a) (-4).(+125).(-25).(-6).(-8)

b) (-98).(1 – 246) – 246.98

Bài giải

Câu a )

(-4).(+125).(-25).(-6).(-8) =

[(-4).(-25)].[(+125).(-8)].(-6)

= 100.(-1000).(-6)

= 600000

Câu b )

(-98).(1 – 246) – 246.98

= -98 + 98.246 – 246.98

= -98 + 98.(246 – 246)

= -98 + 98.0

= -98

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 94 trang 95 SGK

Đề bài

Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) (-5).(-5).(-5).(-5).(-5)

b) (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)

Bài giải

Ghi nhớ

Nếu trong một tích gồm nhiều số có 1 số chắn là số nguyên âm thì tích sẽ mang dấu cộng.

Nếu trong một tích gồm nhiều số có 1 số lẽ là số nguyên âm thì tích sẽ mang dấu trừ

Câu a )

Ta thấy trong tích trên có số (-5) là số âm và là số lẽ nên tích sẽ là số âm

(-5).(-5).(-5).(-5).(-5) = -55

Câu b )

(-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)

= (-2).(-3).(-2).(-3).(-2).(-3)

= 6.6.6

= 63

Câu hỏi của vào 24/05/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.