Giải toán lớp 6 chương II – Số nguyên  – Bài 11 – Nhân hai số nguyên cùng dấu

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 78 trang 91 SGK

Đề bài

Tính:

a) (+3).(+9) ;  b) (-3).7 ;   c) 13.(-5)

d) (-150).(-4) ; e) (+7).(-5)

Bài giải

Quy tắc nhân 2 số nguyên với nhau

(Số dương) . (Số dương) = số dương

(Số âm) . (Số dương) =  Số âm

Hoặc (số dương). ( số âm) = số âm

(số âm) . ( số âm) = 1 số dương

Câu a )

(+3) . (+9) =  27

Câu b )

(-3).7 = -21

Câu c )

13.(-5) = -65

Câu d )

(-150).(-4) = 600

Câu e )

(+7).(-5) = -35

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 79 trang 91 SGK

Đề bài

Tính 27.(-5). Từ đó suy ra các kết quả:

(+27).(+5);    (-27).(+5);     (-27).(-5); (+5).(-27)

Bài giải

Ta có 27.(-5) = -135

(+27).(+5)  = 135

(-27).(+5) = -135

(-27).(-5)  = 135

(+5).(-27)  = – 135

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 80 trang 91 SGK

Đề bài

Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:

a) a.b là một số nguyên dương?

b) a.b là một số nguyên âm?

Bài giải

Câu a )

a là một số nguyên âm và kết quả a.b là một số nguyên dương thì b phải là một số nguyên âm.

Ví dụ: cho a = -2, b = -3 thì (-2) . (-3) = 6

Câu b )

Với kết quả a.b là một số nguyên âm thì b phải là một số nguyên dương.

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 81 trang 91 SGK

Đề bài

Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất (h.52), bạn Sơn bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm 0 và hai viên điểm -2; bạn Dũng bắn được hai viên điểm 10, một viên điểm -2 và ba viên điểm -4. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?

Bài giải

Tổng số điểm của bạn Sơn bắn được là:

3.5 + 1.0 + 2.(-2) = 15 – 4 = 11 điểm

Tổng số điểm của bạn Dũng bắn được là:

2.10 + 1.(-2) + 3.(-4) = 20 – 2 – 12 = 6 điểm

11 > 6 nên bạn Sơn được điểm cao hơn bạn Dũng.

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 82 trang 92 SGK

Đề bài

So sánh:

a) (-7).(-5) với 0;

b) (-17).5 với (-5).(-2)

c) (+19).(+6) với (-17).(-10)

Bài giải

Câu a )

Ta có (-7).(-5) = 35 > 0

Câu b )

Ta có (-17).5 = -85 và (-5).(-2) = 10

Vì -85 < 10 nên (-17).5 < (-5).(-2)

Câu c )

Ta có (+19).(+6) = 114 và (-17).(-10) = 170

Vì 114 < 170 nên (+19).(+6) < (-17).(-10)

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 83 trang 92 SGK

Đề bài

Giá trị của biểu thức (x – 2).(x + 4) khi x = -1 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

9; B. -9;   C. 5;   D. -5

Bài giải

Thay x = -1 vào biểu thức (x – 2).(x + 4) ta được

( -1- 2).(-1 + 4) = (-3).3 =  -9

Vậy kết quả B là đáp án đúng.

Câu hỏi của vào 23/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.