Giải toán lớp 6 chương II – Số nguyên – Bài 11 – Nhân hai số nguyên cùng dấu –Luyện tập

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 84 trang 92 SGK

Đề bài

Điền các dấu “+”, “-” thích hợp vào ô trống:

Dấu của a Dâu của b Dấu của a.b Dấu của a.b2
+ +    
+    
+    
   

Bài giải

Ta thấy có b2 = b.b là một kết quả luôn dương

Bản kết quả chi tiết

Dấu của a Dâu của b Dấu của a.b Dấu của a.b2
+ + + +
+ +
+
+

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 85 trang 93 SGK

Đề bài

Tính:  a) (-25).8   b) 18.(-15)    c) (-1500).(-100)   d) (-13)2

Bài giải

Câu a )

(-25).8    = -200 ( tích 2 số khác dấu là số âm)

Câu b )

18.(-15)    = -270 ( tích 2 số khác dấu là số âm)

Câu c )

(-1500).(-100)  =   150000 ( Tích 2 số cùng dấu là số dương)

Câu d )

(-13)2 = (-13).(-13) = 169 ( Tích 2 số cùng dấu là số dương)

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 86 trang 93 SGK

Đề bài

Điền số vào ô trống cho đúng:

a -15 13   9  
b 6   -7   -8
ab   -39 28 -36 8

Bài giải

Cột thứ hai : (-15).6 = -90 ( tích 2 số khác dấu là số âm)

Cột thứ 3 : ta thấy kết quả là một số âm, số a là số dương thì số b phải là số âm

Vậy b = -3

Cột thứ 4 : Kết quả là 28 số dương, số b = -7 vậy số a phải là số âm

Vậy b = -4

Cột thứ 5 : Tương tự b = -4

Cột thứ 6 : a = -1

Bản kết quả chi tiết

a -15 13 -4 9 -1
b 6 -3 -7 -4 -8
ab -90 -39 28 -36 8

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 87 trang 93 SGK

Đề bài

Biết rằng 32 = 9. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9?

Bài giải

Còn 1 số nguyên duy nhất mà bình phương bằng 9 là số -3

Vì (-3)2  = (-3).(-3) = 9

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 88 trang 93 SGK

Đề bài

Cho x ϵ Z, so sánh (-5).x với 0

Bài giải

Vì x ϵ Z có thể là số âm, số dương và số 0 nên ta chia 3 trường hợp sau

Nếu x là số âm thì

(-5).x > 0

Ví dụ : cho x = -1 thì (-5).(-1) = 5 > 0

Nếu x là số 0 thì

(-5).x  =  0. Vì bất kỳ số nào khi nhân với 0 đều bằng 0

Nếu x là số dương thì

(-5).x  <  0

Ví dụ : cho x =  2 thì (-5).2 = -10 < 0

Câu hỏi của vào 23/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.