Giải toán lớp 6 – Bài 9 – Thứ tự thực hiện các phép tính SGK Tập 1

Bài Tập 73 Trang 32 SGK

Để bài 

Thực hiện các phép tính:

\dpi{100} a ) 5.4^{2} - 18:3^{2}              \dpi{100} b) 3^{3}.18 - 3^{3}.12

\dpi{100} c)39.213 + 87.39           \dpi{100} d) 80 - [130-(12-4)^{2}]

Bài giải

Cách ưu tiên các phép tính trong toán học là nếu trong phép tính có cả luỹ thừa, nhân chia và cộng trừ thì ta thực hiện lần lượt như sau

Luỹ thừa  –> Nhân-chia –>  Cộng – trừ

Nếu có nhiều phép ngoặc khác nhau thì thứ tự ưu tiên sẽ như sau :

\dpi{100} \left ( \right ) \rightarrow \left [ \right ] \rightarrow \left \{ \right \}

Tiến hành áp dụng các quy luật trên để giải các dạng bài tập trên

Câu a)

Phép tính trên có luỹ thừa, phép nhân, chia và phép trừ. Vì vậy ta tiến hành các bước như hướng dẫn trên

\dpi{100} 5.4^{2} - 18:3^{2} = (5.16) - (18:9) = 80 -2 = 78

Câu b )

\dpi{100} 3^{3}.18 - 3^{3}.12 = 27.18 - 27.12 = 27(18 - 12)=27.6 = 162

Câu c )

\dpi{100} 39.213 + 87.39 = 39(213 + 87) = 39.300 = 11700

Câu d )

\dpi{100} 80 - \left [ 130 -(12-4)^{2} \right ] = 80 - \left [ 130 - 8^{2} \right ] = 80 - [130 - 64]\dpi{100} 80 - 66 = 14

Bài Tập 74 Trang 32 SGK

Đề bài 

Tìm số tự nhiên x, biết:

a )  541 + (218 – x) = 735        b)   5(x + 35) = 515

c )  96 – 3(x + 1) = 42                d)  12x – 33 = 3².3³

Bài giải 

Câu a )

541 + (218 – x) = 735 218 – x = 735 – 541 218 – x = 194 x = 218 – 194 x = 24 

Câu b )

5(x + 35) = 515 5x + 175 = 515 5x = 515 – 175 5x = 340 x = 340 : 5 x = 68 

Câu c )

96 – 3(x + 1) = 42 96 – 3x – 3 = 42 93 – 3x = 42 -3x = 42 – 93 3x = -42 + 92 3x = 51 x = 51 : 3  = > x = 17 

Câu d )

12x – 33 = 3².3³ 12x – 33 = 9.27 12x  = 243 + 33 12x = 276 x = 276 : 12 x = 23

Bài Tập 75 Trang 32 SGK

Đề bài 

Điền số thích hợp vào ô vuông:

toan lop 6 bai 75

Bài giải 

Với dạng bài tập này thì các bạn cần lựa chọn số thích hợp với kết quả cho trước

Câu a )

Đề bài đã cho kết quả là 60 và một phép x 4, vì vậy chỉ có một số thích hợp để x4 bằng 60 là số 15.

15  x 4  = 60

Và 15 cũng là số bị chia nếu ta lấy 60 : 15 sẽ được kết quả là 4. Đây là mối liên hệ giữa phép nhân và phép chia. Số còn lại trong câu a trở nên đơn giản số nào + 3 vào sẽ bằng 15 chỉ có số 12 là kết quả chính xác nhất

12 + 3 = 15

Câu b )

kết quả là 11 với một phép – 4 thì số thích hợp chỉ có thể là số 15

15 – 4 = 11

ở ô đầu tiên số cần tìm là 5 vì

5 x 3 = 15

Bây giờ ta tiến hành điền kết quả vào các ô trống nha

giải toán lớp 6

Bài Tập 76 Trang 32 SGK

Đề bài 

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu phép tính và dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4. Em hãy giúp Nga làm điều đó.

Bài giải 

Để bài yêu cầu dùng tối đa 4 chữ số 2 và các phép tính là cộng, trừ , nhân, chia, đi kèm với đó là dấu ngoặc để ra được kết quả là 0,1,2,3,4. Có nhiều cách khác nhau, các bạn có thể tham khảo cách dưới đây của mình

Để có kết quả là số 0 thì

(2 + 2) – ( 2 + 2) = 4 – 4 = 0

Để có kết quả là số 1 thì

\dpi{100} 2^{2} : 2^{2} = 4 : 4 = 1

(2 + 2) : (2.2) = 4 : 4 = 1

Để có kết quả là 2 thì

(2 : 2) + (2 :2) = 1 + 1 = 2

Để có kết quả là 3 thì

(2 +2 +2) : 2 = 6 : 2 =  3 \dpi{100} (2^{2} + 2) : 2 = 6 : 2 = 3

Để có kết quả là 4 thì

(2.2.2) :2 = 8 : 2 =  4 2 +2 +2 – 2 = 4

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I

Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

Câu hỏi của vào 04/05/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.