Giải toán lớp 6 – Bài 6 – Phép trừ và phép chia – Luyện tập 2

Bài Tập 52 Trang 25 SGK

Đề bài

Câu a ) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cùng một số thích hợp:

14.50; 16.25

Câu b ) Tính nhẩm bàng cách nhân cả số bị chia và số chia với một số thích hợp:

2100:50; 1400:25

Câu c ) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a + b) : c = a:c + b:c (trường hợp chia hết):

132:12; 96:8

Bài giải 

Dạng bài tập này cũng tương tự như dạng thêm bớt trong dạng bài tập phép cộng và trừ. Dù thêm hay bớt thì kết quả  vẫn không thay đổi. Ta chỉ cần lựa chọn số thích hợp để làm tròn các số cho dễ tính toán nha.

Câu a )

14.50 = (14:2) . (50.2) = 7.100 = 700

16.25 = (16:4) . (25.4 ) = 4.100 = 400

Câu b )

2100:50 = (2100.2) : (50.2) = 4200 : 100 = 42

1400:25 = (1400.4) : (25.4) = 5600 : 100 = 56

Câu c )

132:12 = (120 + 12) : 12 = 120:12 + 12:12 = 10 + 1 = 11

96:8 = (88 + 8): 8 = 88:8 + 8:8 = 11 + 1 = 12

Bài Tập 53 Trang 25 SGK

Đề bài 

Bạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 2000 đồng một quyển, loại II giá 1500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:

Câu a ) Tâm chỉ mua vở loại I ?

Câu b ) Tâm chỉ mua vở loại II ?

Bài giải 

Với dạng bài tập trên thì ta phải tìm được công thức tổng quát để tính. Để tính số loại vở ta cần áp dụng công thức sau :

Số quyển vở  .  số tiền loại vở = tổng tiền

= >Số quyển vở  = tổng tiền : số tiền loại vở

Với yêu cầu câu a lá tìm số vở loại 1 nhiều nhất là Tâm mua được. Ta áp dụng công thức trên với tổng tiền là 21000 và giá loại vở 1 là 2000 đồng.

Số quyển vở loại I :

21000 : 2000 = 10 dư 1000 đồng

Vậy số quyển vở tối đa mà Tâm mua được là 10 quyển 

Câu b ) Tìm số vở loại II:

Áp dụng công thức trên ta tính số vở loại II :

Số quyển vở II = 21000 : 1500 = 14 và không dư

Vậy số loại quyển vở loại II mà Tâm mua được là 14 quyển. 

Bài Tập 54 Trang 25 SGK

Để bài 

Một tàu hỏa cần chở 1000 khách du lich. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang; mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch?

Bài giải 

Đầu tiên ta phải tính số khách trên mỗi toa là bao nhiêu ?

Đề bài cho mỗi toa có 12 khoang và mỗi khoang có 8 chỗ thì 1 toa sẽ có

12 . 8 = 96 người

Số hành khách cần chở tối đa là 1000 người, số người trên mỗi toa là 96 người. Vậy ta tính được số toa tàu cần để chở hết khách là

Số toa = tổng số khách : số khách trên 1 toa

Số toa  = 1000 : 96 = 10 và dư 40 người

40 người dư này phải cần 1 toa nữa để chở hết hành khách.

Vì vậy số toa cần chở hết 1000 khách là 10 + 1 = 11 toa

Xem lại bài 6 Phép trừ và phép chia

 

Câu hỏi của vào 03/05/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.