Giải toán lớp 6 – Bài 17 – Ước chung lớn nhất – Luyện tập 2

Bài Tập 146 trang 57 SGK

Đề bài

Tìm số tự nhiên x biết rằng 112 ⋮ x, 140 ⋮ x và 10 < x < 20.

Bài giải

Vì cả 112 và 140 đều chia hết cho x nên x là ƯC(112, 140).

112 = 24.7 , 140 = 22.5.7

ƯCLN(112, 140) = 22.7 = 4.7 = 28.

ƯC(28) = {1, 2, 4, 7, 14, 28}

Vì 10 < x < 20 nên x = 14 là số cần tìm.

Bài Tập 147 Trang 57 SGK

Đề bài

Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số bút chì màu. Mai mua 28 bút. Lan mau 36 bút. Số bút trong các hộp bút đều bằng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn hơn 2.

a)Gọi số bút trong mỗi hộp là a. Tìm quan hệ giữa a với mỗi số 28, 36, 2.

b) Tìm số a nói trên.

c) Hỏi Mai mua bao nhiêu hộp bút chì màu? Lan mua bao nhiêu hộp bút chì màu?

Bài giải

Ta thấy :

Số bút . số hộp =  28( Mai)

Số bút.số hộp = 36(Lan)

Câu a)

a là số bút trong mỗi hộp. Do đó:

a là ƯC(28, 36)

a > 2

Câu b) Tìm a

Là tìm ƯCLN(28, 36)

28 = 22.7,  36 = 22.32

=>ƯCLN(28, 36) = 22 = 4.

Vậy a = 4

Câu c)

Mai mua 28:4 = 7 hộp bút chì màu.

Lan mua 3

6:4 = 9 hộp bút chì màu.

Bài Tập 148 Trang 57 SGK

Đề bài

Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy.

Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ?

Bài giải

Vì số nam và số nữ được chia đều cho mỗi tổ nên số tổ là ƯC(48, 72). Do đó, số tổ nhiều nhất là ƯCLN(48, 72).

48 = 24.3,  72 = 23.32

ƯCLN(48, 72) = 23.3 = 8.3 = 24.

Vậy có tối đa 24 cách chia các nam và nữa thành một tổ đội.

Số lượng nam và nữa của mỗi đội lần lượt là

Số nam = 48 : 24 =  2

Số nữ    = 72 : 24  = 3.

Ôn tập lại kiến thức Ước chung lớn nhất

Câu hỏi của vào 15/05/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.