Giải toán lớp 6 – Bài 16 – Ước chung và bội chung – Luyện tập

Bài Tập 137 Trang 53 SGK

Đề bài

Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng:

a) A = {cam, táo, chanh}, B = {cam, chanh, quýt}

b) A là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của một lớp, B là tập hợp của các học sinh giỏi môn Toán của lớp đó.

c) A là tập hợp các số chia hết cho 5, B là tập hợp các số chia hết cho 10.

d) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ.

Bài giải

Giao của 2 tập hợp là những phần tử chung của cả 2 tập hợp đó.

Câu a) A = {cam, táo, chanh},  B = {cam, chanh, quýt}

A ∩ B = {cam, chanh}.

Câu b)

Nếu A chỉ tập hợp các học sinh giỏi duy nhất môn văn và B chỉ tập hợp các học sinh giỏi duy nhất môn toán thì.

A ∩ B =∅.

Nếu tồn tại học sinh giỏi cả 2 môn toán và văn trong lớp thì

A ∩ B = { Học sinh vừa giỏi toán và giỏi văn}.

Câu c)

A là tập hợp các số chia hết cho 5

=>A = { 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 …}

B là tập hợp các số chia hết cho 10

=>B = {0; 10; 20; 30; 40…}

Từ 2 tập hợp trên ta thấy các phần tử tập hợp B đều  chia hết cho các phần tử tập A. Hay nói cách khác là những  số chia hết cho 10 thì chia hết cho 5.

Vậy giao của A và B là : A ∩ B = {0, 10, 20, …}.

Câu d)

A là tập hợp số chẵn và B là tập hợp số lẽ .Vậy giữa A và B không có quan hệ tâph hợp nào.

A ∩ B =∅.

Bài Tập 138 Trang 54 SGK

Đề bài

Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và số vở đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Cách chiaSố phần thưởngSố bút mỗi phần thưởngSố vở mỗi phần thưởng
a4
b6
c8

Bài giải

Để giải được dạng bài này ta cũng tìm ước chung của 24 và 32 và tìm xem giữa 3 phần thưởng mà đề bài cho có thoả điều kiện không.

Ư(24) = {1, 2, 4, 6, 12, 24}

Ư(32) = {1, 2, 4, 8, 16}

ƯC(24, 32) = {1, 2, 4}

Giữa 3 số  4, 6 , 8 thì chỉ có 4 và 8 chia hết cho 24 và 32 nên cách chia a và c sẽ chia được. Còn cách chia b sẽ không thực hiện được

Cách chiaSố phần thưởngSố bút mỗi phần thưởngSố vở mỗi phần thưởng
a468
b64Không chia được
c834

Kiểm tra lại kiến thức Ước chung và bội chung tại bài 16 nhé.

Câu hỏi của vào 11/05/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.