Giải toán lớp 6 – Bài 11 – Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 – Luyện tập

Bài Tập 96 Trang 39 SGK

Để bài 

Điền chữ số vào dấu * để được số *85 thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2                  b) Chia hết cho 5

Bài giải 

Câu a )

Vì *85 có số cuối cùng  là số 5 nên không thể thêm bất kỳ số * nào để thoả điều kiện là chia hết cho 2 được

Câu b )

Vì *85 có số cuối cùng bằng 5 nên có thể thêm các số từ 1 đến 9 vào dấu * thì sẽ thoả điều kiện chia hết cho 5

Bài Tập 97 Trang 39 SGK

Để bài 

Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:

a)  Số đó chia hết cho 2              b) Số đó chia hết cho 5

Bài giải 

Câu a) ghép 3 số tự nhiên khác nhau chia hết cho 2

Vì để bài yêu cầu là 3 số tự nhiên khác nhau nên số 0 không thể nằm ở vị trí đầu tiên

Và theo để bài thì để chia hết cho 2 thì số 0 hoặc số 4 phải là số nằm vị trí cuối cùng.

Nên các số chia hết cho 2 là

450, 504, 540

câu b ) ghép 3 số tự nhiên khác nhau chia hết cho 5

Và theo để bài thì để chia hết cho 2 thì số 0 hoặc số 5 phải là số nằm vị trí cuối cùng.

Nên các số chia hết cho 5 là

405, 540, 450

Bài Tập 98 Trang 39 SGK

Để bài 

Đánh dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau:

CâuĐúngSai
a )Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2 
b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4
c)Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0
d)Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5

 

 

 

 

 

Bài giải 

Câu a ) Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2  là đáp án đúng 

Câu b ) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4 là đáp án sai vì ngoài số 4 ra còn có các số khác như 0, 2, 6, 8 đều chia hết cho 2. 

Câu c ) Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0 là đáp án đúng

Câu d ) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5 là đáp án sai vì ngoài 5 còn có 0 cũng chia hết cho 5 được. 

Bản đáp án đánh dấu chi tiết 

CâuĐúngSai
a )Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2 X
b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4X
c)Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0X
d)Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5X

Bài Tập 99 Trang 39 SGK

Đề bài 

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3

Bài giải 

Theo yêu cầu mà để bài cho thì số tự nhiên là 2 số giống nhau mà chia hết cho 2 thì ta liệt kê gồm các số sau

22, 44, 66, 88

Trong 4 số tren thì chỉ có số 88 là chia hết cho 5 dư 3

Vậy số cần tìm là số 88 

Bài Tập 100 Trang 39 SGK

Để bài 

Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ?

Ô tô đầu tiên ra đời năm n = abbc, trong đó n chia hết cho 5 và a, b, c ∈ { 1, 5, 8}  ( a, b , c khác nhau)

Bài giải 

Năm nay là năm 2018 và là thế kỷ 21 nên số đầu tiên của năm phải lớn hơn hoặc bằng 2 vì vậy giữa 3 số  { 1, 5 , 8 } chỉ có số 1 là thoả điều kiện

vậy a = 1

Vì theo để bài n chia hết cho 5 nên số cuối cùng phải là số 5

Vậy c = 5

Nên b = 8

Vậy Ô tô đầu tiên ra đời năm 1885 

Xem lại bài Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Câu hỏi của vào 05/05/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.