Đơn xin nghỉ phép

  Khi làm việc vì một số lý như bệnh, tai nạn, sinh con hay lý do gia đình mà tạm thời bạn không thể đi làm được. Nếu là một lý do chính đáng thì công ty nơi bạn làm việc có thể cho bạn nghỉ phép trong khoảng thời gian hợp lý. Một thủ tục không thể bỏ qua là tự mình viết đơn xin nghỉ phép ghi rõ ràng thời gian nghỉ và thời gian đi làm lại, nguyên nhân và bàn giao công việc mà mình đang quản lý. Tham khảo mẫu đơn xin nghỉ phép chi tiết nhất:

  Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Việt

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

  Kính gửi:

  Giám đốc: ……………

  Trưởng phòng/ người quản lý: ………………………

  Hoặc người liên quan đến việc quản lý nhân sự của công ty.

  Tên tôi là:……………………Giới tính…………………………………….

  Sinh năm: …………………

  Địa chỉ hiện tại: …………………………..

  Số điện thoại: ……………………………….. Email: …………………….

  Đang làm việc tại phòng ban: ………………………… hoặc chi nhánh: ………………………

  Chức vụ hiện tại: …………………………………

  Nay tôi làm đơn này xin giám đốc công ty ………….cho tôi được nghỉ phép:

  Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

  Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

  Lý do: …………………………………………………………………………………………………………….

  Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho nhân viên: …………………………. Và nhân viên đó sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa trợ giúp những công việc mà công ty cần nếu có thời gian và đi làm đúng thời gian đã ghi trong đơn. Kính mong ban giám đốc xem xét và chấp nhận đơn nghỉ phép này của tôi.

  Tp ………, ngày …… tháng …… năm 20……

  Giám đốc                                                                                                   Người làm đơn

  Lưu ý trong đơn xin nghỉ phép bạn nên ghi thật rõ nguyên nhân và thời gian có thể đi làm lại. Và bàn giao công việc cho người có khả năng làm giúp công việc của bạn.

  Tải mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Việt

  Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

  Leave Application Letter

  Your Name:……………….

  Your Address:…………………..

  Your City, State Zip Code:………………..

  Your Phone Number:………………….

  Date:……………….

  Supervisor’s Name:………….

  Title:…………….

  Organization:…………

  Address:………………..

  Dear Mr./Ms. Last Name:…………………….

  This letter is a formal request for a leave of absence, I would like to request a leave of absence from ………….. through ………………… 201……………………

  I will return to work on …………………, 201………………………

  Please let me know if I can provide further information or if you have any questions.

  Thank you very much for your consideration in providing me with this opportunity for personal leave.

  Sincerely,

  Your Signature (hard copy letter)

  Your Typed Name

  Tải mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh

  Để ban giám độc và phòng nhân sự nhanh chóng duyệt đơn xin nghỉ phép của bạn thì hãy tự viết mẫu đơn nghỉ phép theo hướng dẫn của mình trên đây nha.

  Câu hỏi của vào 31/08/2018   danh mục: Kiến thức chung.
  Thêm bình luận
 • 0 Trả lời

 • Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.