RE: Tỉ lệ thức là biểu thức như thế nào ạ ?

Mọi người ai còn nhỏ tỉ lệ thức  là gì ? tính chất hay ví dụ minh hoạ một tỉ lệ thức không ạ ?

Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 30 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả Lời

Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số có dạng :

a/b =  c/d

Hay còn được viết là : a:b  = c : d

Trong đó :

  • A, b, c, d là các số hạng của tỉ lệ thức .
  • A, d : là các số hạng ngoài hay gọi là ngoại tỉ
  • B, d :  là các số hạng trong hay gọi là trung tỉ

Tính chất tỉ lệ thức

Tính chất 1 :

Nếu a/b = c/d thì a*d = b*c

Tính chất 2 :

Nếu a.d = b.c , a, b, c,d ≠ 0 thì ta có các Tỉ lệ thức như sau :

a/b = c/d

a/c = b/d

d/b = c/a

d/c = b/a

Tính chất dãy tỉ lệ thức

a/b = c/d  = a+c/b+d  = a-c / b-d

trong đó : b # +- d

Mở rộng dãy tỉ lệ thức

a/b = c/d = e/f = (a + b + e) / ( b + d + f) = (a – b – e) / ( b –  d – f)

Ví dụ minh hoạ

Cho tỉ lệ thức x/2 = 3/4. Tìm giá trị x

Áp dụng tính chất tỉ lệ thức ta có :

X*4 = 2*3  => x*4 = 6 = > x = 6/4 = 3/2

Tiểu học Đã trả lời on 30 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.