RE: Hàm số và những định nghĩa cơ bản nhất ?

  Em muốn ôn lại những kiến thức cơ bản nhất về hàm số ai biết giúp em với ạ ?

  Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 4 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
  Thêm bình luận
  1 Trả Lời

   Khái niêm hàm số

   Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho mỗi giá trị của x ta luôn xác định một giá trị tương đương y thì y gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số của y.

   Tính chất hàm số

   Khi x thay đổi mà  y luôn nhận một giá trị thì y gọi là hàm hằng .

   Hàm số có thể biểu diễn bẳng bảng, bằng công thức.

   Khi y là hàm số của x thì ta viết y = f(x)

   Các dạng hàm số

   Hàm số đơn ánh

   Một hàm số là đơn ánh khi nó áp dụng lên 2 đối số khác nhau luôn cho 2 giá trị khác nhau. Có nghĩa là với 2 biến x1 và x2 (x1 #x2) thì f(x1) # f(x2).

   Hàm số toàn ánh

   Hàm số f được gọi là toàn ánh nếu như với mọi số y thuộc Y ta luôn tìm được ít nhất một số x thuộc X sao cho f(x) = y hay y = f(x)

   Hàm số song ánh

   Trong toán học, song ánh, hoặc hàm song ánh, là một hàm số f từ tập X vào tập Y thỏa mãn tính chất, đối với mỗi y thuộc Y, có duy nhất một x thuộc X sao cho f(x) = y.

   Ví dụ về hàm số

   Cho hàm số y = f(x) = 2x2 -3x + 5. Tính f(3)

   Ta thế giá trị x = 3 vào hàm f(x) được:

   Y = 2*32 – 3*3 + 4 = 18 – 9 + 4 = 13.

   Tiểu học Đã trả lời on 4 Tháng Tư, 2018.
   Thêm bình luận

   Câu trả lời của bạn

   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.