RE: 2 tam giác đồng dạng thỏa điều kiện gì ?

Mọi người cho e hỏi 2 tam giác đồng dạng với nhau thì phải thoải điều kiện như thế nào vậy ạ?

Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 11 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả Lời

Định nghĩa 2 tam giác đồng dạng

Tam giác A’B’C’ được gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

 \widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C}

\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}

K : là hệ số đồng dạng của 2 tam giác là một số nguyên hay thực không âm.

2 tam giác đồng dạng

Ký hiệu 2 tam giác đồng dạng

\bigtriangleup ABC\, \sim \bigtriangleup A'B'C'

Tính chất đồng dạng 2 tam giác

Nếu ∆A’B’C’ ~ ∆ABC  thì  ∆ABC ~ ∆A’B’C’

Nếu ∆A’B’C’ ~ ∆A”B”C” và ∆A”B”C” ~ ∆ABC thì ∆A’B’C’ ~ ∆ABC

Định lý liên quan đến 2 tam giác đồng dạng

Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.

hai tam giác đồng dạng

Các trường hợp đồng dạng trong tam giác

Trường hợp Góc – Góc

Hai tam giác có hai cặp góc bằng nhau là hai tam giác đồng dạng với nhau.

Ví dụ cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ nếu: 

\widehat{A} = \widehat{A'}\, \, v\dot{a}\, \, \widehat{B} = \widehat{B'}\, \, \Rightarrow \bigtriangleup ABC\, \sim \bigtriangleup A'B'C'

Trường hợp Cạnh – Cạnh – Cạnh

Hai tam giác có ba cặp cạnh tỉ lệ với nhau là hai tam giác đồng dạng với nhau.

Ví dụ cho tam giác AB và tam giác A’B’C’ nếu: 

\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}\, \Rightarrow \bigtriangleup ABC\, \sim \bigtriangleup A'B'C'

Trường hợp Cạnh – Góc – Cạnh

Hai tam giác có hai cặp cạnh tỉ lệ với nhau và cặp góc xen giữa hai cặp cạnh này bằng nhau thì đó là hai tam giác đồng dạng với nhau.

Ví dụ cho tam giác ABC và A’B’C’ nếu: 

\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'}\, \, v\grave{a}\, \, \widehat{B} = \widehat{B'}\, \Rightarrow \bigtriangleup ABC\sim \bigtriangleup A'B'C'

Trường hợp Góc Nhọn

Hai tam giác vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau là hai tam giác đồng dạng với nhau.

Trường hợp Cạnh – Cạnh

Hai tam giác vuông có hai cặp cạnh tỉ lệ với nhau là hai tam giác đồng dạng với nhau

Tiểu học Đã trả lời on 12 Tháng Tư, 2018.
Thêm bình luận
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.